Horeca & de verkiezingen: PvdA

Auteur: Roy Spijker
3 maart 2017
Horeca & de verkiezingen: PvdA

Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In aanloop naar deze verkiezingen heeft de redactie een vijftal stellingen bedacht over zaken die op dit moment spelen binnen de Horeca. Deze stellingen hebben we voorgelegd aan zes partijen die aan kop gaan volgens de peilingwijzer. Dit zijn PVV, VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA. Dit is de reactie van de PvdA. De antwoorden zijn afkomstig Meint Helder, Hoofd Beleid Tweede Kamerfractie PvdA.

Stelling 1

Mensen die kamers aanbieden via Airbnb of diners aanbieden via Airdnd, moeten worden gezien als ondernemers. Voor hen moeten dezelfde wetten en regels gelden als voor horecaondernemingen 

"Nee, kamerverhuur is binnen bepaalde grenzen een gewone, legale economische activiteit, die niet per se het ondernemerschap inhoudt. Natuurlijk gelden er wel wetten en regels waar iedereen zich aan moet houden, zoals het betalen van belasting. Voor particulieren zien wij veel kansen op het gebied van deeleconomie, vooral om mensen met een kleine beurs toegang te geven tot goederen en voorzieningen waar zij normaal niet over kunnen beschikken. Toch heeft deeleconomie ook een keerzijde doordat het speelveld tussen particulieren en bedrijven wordt verstoord. Zo hoeven particulieren niet aan bepaalde hygiëne- en brandveiligheidseisen te voldoen, worden de huizen prijzen in de steden tot absurde hoogtes gedreven.  Om deze ontwrichtingen van buurten en steden tegen te gaan mogen gemeentes waar deze problemen spelen van de PvdA stevige lokale regels opstellen voor een gelijkspeelveld en eerlijke huizenprijzen. Bijvoorbeeld een maximum aan het aantal dagen dat particulieren hun woning of kamer aan toeristen mogen verhuren. Bedrijven die dit faciliteren moeten meewerken aan de controle en naleving van lokale normen en aan de inning van belastingen. Van bedrijven verwachten we dat ze oplichting en misleiding via hun platforms tegengaan. En ook voor deze bedrijven geldt gewoon de wet. Bij excessen scherpen we de wet aan. Houden ze zich daar niet aan dan volgen er boetes en ultimo een verbod. De vele deelinitiatieven zonder winstoogmerk creëren vaak maatschappelijke meerwaarde en krijgen daarom onze steun."

Stelling 2

De boete van 1360 euro die een horecagelegenheid krijgt wanneer iemand jonger dan 18 jaar alcohol bij hem koopt, is niet terecht en moet verdwijnen 

"De volksgezondheid staat bij de PvdA voorop bij het alcoholbeleid. Om jongeren tegen de gezondheidsschade van alcohol te beschermen hebben we de minimumleeftijd verhoogt naar 18 jaar. Een groot deel van horecaondernemers staat hier achter. En daar zijn we blij mee. Maar om te zorgen dat ook in de praktijk, wanneer het bijvoorbeeld druk is, deze leeftijdsgrens wordt gehandhaafd is er de mogelijkheid om een horecagelegenheid een boete op te leggen. Als stok achter de deur. Gezien het belang dat de PvdA hecht aan de naleving van de minimumleeftijd voor alcohol staan wij achter de boete. Juist omdat onlangs helaas is gebleken dat in de horeca de minimumleeftijd nog onvoldoende wordt nageleefd."

Stelling 3

Het btw-tarief voor eten, alcoholvrij drinken en logies in de horeca moet op het lage tarief blijven

"Ja, wat de PvdA betreft komen er, behalve voor banken, geen wijzigingen in de btw-tarieven"

Stelling 4

De Wet Werk en Zekerheid zorgt ervoor dat werkgevers de risico’s moeten dragen. In de horeca is veel sprake van seizoensgebonden werk. Deze wet moet dus aangepast worden 

"Met betrekking tot deze stelling kan ik melden dat de Wet Werk en Zekerheid hierop al is aangepast. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is de ketenregeling aangepast. Hierdoor geldt dat een werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt nadat hij drie tijdelijke contracten heeft gehad binnen een periode van twee jaar .Deze tijdelijke contracten tellen niet mee in de keten als er een tussenpoos van 6 maanden tussen deze tijdelijke contracten zit. Vóór de Wet Werk en Zekerheid gold er een tussenpoos van 3 maanden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het daarom mogelijk gemaakt om bij een cao af te wijken van de tussenpoos van 6 maanden voor functies waarin de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en gedurende ten hoogste 9 maanden per jaar kunnen worden verricht. Cao-partijen mogen zelf beslissen welke functies voor de afwijking bij cao in aanmerking komen, als het werk maar niet langer dan 9 maanden achtereen kan worden verricht en als de tussenpoos maar niet korter duurt dan 3 maanden."

Stelling 5

Kappers en boekhandels mogen ook alcoholische dranken aanbieden aan de klant 

"De huidige Drank- en Horecawet is verouderd. Huidige inrichtingseisen voor de horeca zijn soms niet meer van deze tijd. Daar waar onnodige eisen aan ondernemers worden gesteld wil de PvdA de wet aanpassen. Daarbij kan ook gedacht worden aan het mogelijk maken van blurring; het mixen van horeca en detailhandel. Voor de PvdA is van belang dat blurring niet leidt tot verdere normalisatie van alcoholgebruik, onder jongeren en volwassenen. Het uitbreiden van het aantal verkooppunten is daarom niet wenselijk. De gezondheid staat bij de PvdA bij het alcoholbeleid voorop. Daarbij is goede handhaving noodzakelijk."

Tot slot

Wat gaat de PvdA doen voor de horecaondernemer?

"Op het gebied van arbeidsongeschiktheid en ziekte willen wij werkgevers ontlasten met no risk polissen en minder administratieve verantwoordlijkheden. Wij willen de onlangs geïntroduceerde Lage Inkomensvoorziening verhogen en uitbreiden. Werkgevers hebben zo een grote stimulans om banen te creëren voor mensen die een bescheiden inkomen verdienen.  Wij willen de bestaande fiscale stimulansen uitbreiden om oudere werknemers aan te nemen. Zo wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om ervaren werknemers aan te nemen."

"Wij willen dat de overheid minder subsidieert en meer direct investeert, in duurzame energie. De Bank Nederlandse Gemeenten en Waterschapsbank willen wij omvormen tot een publiek-private investeringsbank (Invest-NL) die het MKB financiert en grootschalige publieke investeringen doet zoals infrastructuur, ICT, woningbouw en duurzaamheid. Deze bank krijgt een eigen vermogen van 10 miljard en kan een veelvoud van dit bedrag investeren in onze economie."

"Wij willen dat het MKB gemakkelijker krediet krijgt van banken. De op te richten Nederlandse Investeringsbank heeft als belangrijke taak ook het midden- en kleinbedrijf van kredieten te voorzien. Ook financiering van doorgroei wordt makkelijker gemaakt. Alternatieve financieringsvormen worden gestimuleerd. Kredietunies, crowdfunding en Qredits worden ondersteund, zowel financieel als in de wetgeving en het toezicht."

Klik hier voor het hele dossier: Horeca & de verkiezingen

Overig nieuws